Spring til indhold

Sparring og supervision

Sparring – vejledning – supervision – konsulentbistand

Mon min viden og erfaring – både den neurofaglige og den ledelsesmæssige og organisatoriske inden for neurorehabiliteringsområdet – kan hjælpe dig og dine medarbejdere eller kolleger i den faglige problemstilling eller det udviklingsønske du/I står med?

Der kunne måske være tale om:

Faglige supervisionsforløb for personalegrupper

 • Jeg hjælper med at koble den konkrete borgers adfærd og handleevne i hverdagen sammen med viden om skade og tidligere liv til et billede / hypoteser om kognitive og sensomotoriske vanskeligheder i forsøget på at FORSTÅ dette menneskes handlinger.
 • Det overvejes om den neurofaglige forståelse af borger kalder på yderligere observationer og viden og om den neuropædagogiske tilgang kan justeres med hjælpsomme strategier, så borger i højere grad kan udnytte sine ressourcer.

Faglige sparring når en ny borger modtages

 • Alle overgange, hvor borgere (og pårørende) flyttes i de sociale systemer er vanskelige og giver anledning til bekymring.
 • Jeg kan hjælpe med at klæde personale på til at modtage en ny borger.
 • Det sker ved at formidle viden om borgers skade og de konsekvenser vanskelighederne har og kan få i borgers hverdag.
 • Finde frem til hvilke oplysninger der skal tilvejebringes
 • Finde frem til den tilgang, der konkret vil være hjælpsom for borger og pårørende i overgangen
 • Følge op og hjælpe med at justere den kompenserende og udviklende neuropædagogiske tilgang i.f.t borgers reaktioner og funktionsevne.

Faglige sparring og neurorehabilitering

 • Jeg kan formidle journalmateriale, mhp skadestype,
  -placering og forventninger til sensomotoriske og kognitive følger.
 • Vi sammenkæder dette med foreløbige tværfaglige observationer og tests.
 • Vi planlægger herefter, hvad der yderligere skal til af kortlægningen og hvordan den konkrete tværfaglige og monofaglige rehabiliteringsindsats tilrettelægges,
  så den supplerer hinanden og borgers målsætning bliver styrende.

Sparring i konkrete sager, hvor adfærd er udfordrende

 • Med viden om borgers skadesbillede og medarbejdernes oplevelse af borgers ageren i hverdagen, prøver vi at forstå borgerens handlinger som reaktion på eget indre miljø, den ydre ”virkelighed” og på hvordan livet føles lige nu.
 • Vi ser på medarbejdernes forholdemåder og reaktioner, både i.f.t hvordan borger påvirkes og i.f.t at passer på sig selv.
 • Jeg hjælper med at justere tilgange, ændre krav, kompensere i omgivelserne og sætte tiltag i værk ud fra de hypoteser, vi fælles har dannet om borgers ”virkelighed”, med målet om at mindske forpinthed og frustration.

Implementering af neuropædagogik i daglige praksis

 • Implementering er den store udfordring i bestræbelsen på at få kurser og undervisning til at virke så læring giver anledning til at ændre tankemønstre, vaner og justerer praksis.
 • Det kræver fastholdelse og faglig støtte fra leder eller andre.
 • Jeg kan via sparring/supervision med udgangspunkt i konkrete borgerforløb være med til at arbejder neurofaglig viden og neuropædagogisk tænkning og arbejdsmetoder ind i praksis.
 • Implementering kan ske med afsæt i medarbejdernes eksisterende viden og praksis eller ske som opfølgning på min egen eller andres undervisning.

l

Ledersparring i tamaer og spørgsmål indenfor mit fagområde

 • Du er velkommen til at kontakt mig, så vi kan afklare, om min viden, erfaring og hjælp vil kunne være nyttig ift. den opgave eller udfordring, du står med.